Công ty cổ phần công trình 6 đầu tư, thăm dò,khai thác, chế biến đá tại tỉnh Bình Thuận
Ngày 12 tháng 8 năm 2010 ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn đồng ý cho Công ty cổ phần công trình 6 đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến đá tại huyện Tánh Linh- tỉnh Bình Thuận.

Để chuẩn bị cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty những năm tiếp theo, ngày 12 tháng 7 năm 2010 Công ty cổ phần công trình 6 đã có tờ trình số 09/TTr-KHDA về việc xin đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến đá phục vụ cho các công trình giao thông và Đường Sắt.

Ngày 12 tháng 8 năm 2010 ông Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có ý kiến đồng ý cho Công ty cổ phần công trình 6 đầu tư, thăm dò , khai thác, chế biến đá để phục vụ các công trình giao thông Đường Sắt tại huyện Tánh Linh - tỉnh Bình Thuận, đồng thời giao cho Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận kiểm tra, đề xuất để ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định chính thức.