Thi công xây dựng mới 2 cầu- cầu đường bộ Tam Bạc và cầu Thị Cầu thuộc dự án: Xây dựng mới 3 cầu theo lệnh khẩn cấp: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu.

CHỦ ĐẦU TƯ:  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC I

 

1. Quy mô gói thầu:

                        - Thi công trên tuyến đường sắt đang khai thác.

                        - Thi công mố, trụ, dầm cầu; đường hai đầu cầu; hầm chui đường sắt, hầm chui đường bộ.                   

2. Khối lượng chính:

                        - Thi công mố M1, đường hai đầu cầu, sàn giảm tải phía Hà Nội của cầu đường bộ Tam Bạc;

                        - Thi công toàn bộ mố M2 + 50m sàn giảm tải phía Hải Phòng của cầu đường bộ Tam Bạc.                                            

3. Tổng giá trị gói thầu:                        102.792.748.801 đồng

(Bằng chữ: Một trăm linh hai tỷ, bảy trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm linh một nghìn đồng chẵn)

 

4. Thời gian thực hiện

- Khởi công:                  2/2012

- Hoàn thành:                   2013