Quy chế khoán Công trình, sản phẩm
Quy chế khoán Công trình, sản phẩm ban hành theo QĐ số 01/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2007 của Công ty Cổ phần Công trình 6.
Tài liệu đính kèm tải tại đây.