Gói thầu CP2 : Đoạn Km144+750- Km230+000; Cung cấp vật tư thi công- TVBT, TVG, PKLK ray với tà vẹt thuộc dự án: Nâng cấp đường sắt Yên Viên- Lào Cai

1. Quy mô gói thầu:

- Cải tạo, nâng cấp đường sắt.

2. Khối lượng chính:

                        - Đào đất, đắp nền, đóng cọc tre; Cung cấp và đặt vải địa kỹ thuật; đào bỏ đá ba lát; cung cấp đá ba lát, sàng và bổ sung đá ba lát mới; Đặt ray P50 và các vật liệu mối nối; Đặt TVBT DƯ L thông thường; Đặt TVBT DƯ L cho ray phòng mòn; Cung cấp vật tư thi công: TVBT DƯ L tiêu chuẩn; cung cấp TVBT đặc biệt cho ray phòng mòn, cung cấp PKĐH cho TVBT DƯ L tiêu chuẩn và TVBT DƯ L đặc biệt, TVG.

                                                           

3. Tổng giá trị gói thầu:                        52.999.000.000 đồng

( Năm mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu đồng)

4. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:                  6/2012                                                 

- Hoàn thành:                7/2015