Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CPCT6

Ngày 13.04.2015, Đại hội đồng Cổ đông th­ường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức tại Hội trường tầng 4 - trụ sở chính Công ty, với 166 Cổ đông có mặt. Đồng chí Ngô Anh Tảo - Phó tổng giám đốc cùng các cán bộ các ban, ngành Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty  đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.
Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

+ Giá trị tổng sản lượng:                                                             445,39 tỷ đồng;

+ Tổng doanh thu:                                                                       299,91 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế:                                                           9,05 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế:                                                              7,01 tỷ đồng;

+ Trả cổ tức năm 2014:                                                               10% vốn thực góp;

+ Thu nhập bình quân của người lao động:                   9,1 triệu đồng/người/tháng.

Theo đó kế hoạch chi trả Cổ tức cho cổ đông năm 2014 được thực hiện như sau:

+ Việc lập hồ sơ báo cáo các cơ quan chức năng, chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chi trả Cổ tức dự kiến trong tháng 05/2015;

+ Chuyển tiền chi trả cổ tức cho Cổ đông dự kiến thực hiện trong tháng 6 năm 2015.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

+ Giá trị tổng sản lượng:                                                     320 tỷ đồng;

+ Tổng doanh thu:                                                               300 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế:                                                       10 tỷ đồng trở lên;

+ Lợi nhuận sau thuế:                                                          7,8 tỷ đồng;

+ Đầu tư năm 2015:                                                             từ 12 - 14 tỷ đồng;

+ Cổ tức năm 2015:                                                             từ 8% trở lên;

+ Thu nhập bình quân của người lao động:    9.500.000 đồng/người/tháng;

+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước;

+ Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của người lao động;

+ Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn thi công, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động.


Đại hội đồng Cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015 với tổng mức từ 12 tỷ đến 14 tỷ đồng. Đại hội đã giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chức năng nghiên cứu tính toán lập dự án đầu tư, trình cấp đủ thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.