Báo cáo kết quả giao dịch và Thông báo mua cổ phiếu của ông Lại Thế Thiển