Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần công trình 6