Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lần 25 nhiệm kỳ 2017-2022