Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 2 năm 2023.