Thống báo thực hiện và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Thông báo và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông xem file tài liệu đính kèm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16 tháng 03 năm 2021. Cổ  đông quan tâm xem file đính...
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Biên bản Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội.. . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cổ đông, Nhà  đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Biên bản Đại hội , Nghị quyết hội đồng quản trị lần 1 nhiệm kỳ 217-2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Biên bản Đại hội, Nghị quyết HĐQT lần 1 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
123