Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lần 25 nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty Cổ phần công trình 6 Công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lần 25 nhiệm kỳ 2017-2022 Số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2020. Cổ đông , Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp bất thường ngày 18 tháng 05 năm 2020 Công ty CP công trình 6 công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp bất thường ngày 18/05/2020 số 05/2020/NQ-HĐQT. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quản trị công ty năm 2019. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo quản trị năm 2019. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết HĐQT phiên họp lần 20 nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 17 tháng 01 năm 2020. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị số 21 nhiệm kỳ 2017-2022. Phê duyệt phương án sắp xếp lại các phòng ban nghiệp vụ và các Xí nghiệp công trình Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết HĐQT số 21 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị số 20 nhiệm kỳ 2017-2022. Quyết định thành lập và bổ nhiệm chủ tịch công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT ngày 02/10/2019 và Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar, Quyết định cử Chủ tịch Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar.  Cổ đông, Nhà đầu...