Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017.2022 số 06 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 số 06 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017.2022 số 04 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017.2022 số 04 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017.2022 số 03/2021/NQ-HĐQT Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần 31 nhiệm kỳ 2017-2022. Số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6, Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần 31 nhiệm kỳ 2017-2022 số 02/2021/NQ-HĐQT  ngày 22 tháng 03 năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Thông báo chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bàng văn bản Công ty cổ phần công trình 6 thông báo "Chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bàng văn bản". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty số 01/2021. NQ-HĐQT Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm