Bổ nhiệm ông Lương Bá Minh làm giám đốc Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, Nghị quyết HĐQT số 02/2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố quyết định Bổ nhiệm ông Lương Bá Minh làm Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, và Nghị quyết HĐQT số 02/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 14 nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 14 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty lần 12 nhiệm kỳ 2017.2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty lần 12 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty lần 11 nhiệm kỳ 2017.2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Nghị quyết hội đồng quản trị lần 11 nhiệm kỳ 2017-2022". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty lần 10 nhiệm kỳ 2017.2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết hội đồng quản trị lần 10 nhiệm kỳ 2017-2022 . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần công trình 6 : Thông báo chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm