Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6, số 05/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 5 nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp lần 03 nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 37 nhiệm kỳ 2017-2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đòng quản trị phiên họp lần thứ 37 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 36 nhiệm kỳ 2017-2022. Số 02/2022/NQ-HĐQT Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết HĐQT phiên họp lần 36 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm