Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021.