Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 37 nhiệm kỳ 2017-2022.