Nghhị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Nghị quyết HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027