Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019. Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2019. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2019. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Ủy ban chứng khoán Nhà Nước Chấp thuận gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính năm 2019 cho CT6 Ủy ban chứng khoán Nhà nước Chấp thuận gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần công trình 6