Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính riêng công ty mẹ Công ty CPCT6 Quý 3 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính riêng công ty mẹ Công ty CPCT6 quý 2 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021. Công ty cổ phần công  trình 6 công bố Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính riêng công ty cổ phần công trình 6 quý 1 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm