Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020" Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020" Công ty cổ phần công trình 6 công bố "báo cáo tài chính quý 2 năm 2020". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020" Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019. Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2019. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm