Báo cáo quyết toán tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo quyết toán tài chính riêng của Công ty mẹ quý 4 năm 2022". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo quyết toán tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo quyết toán tài chính Công ty Mẹ quý 3 năm 2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính quý 2 năm 2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo quyết toán tài chính quý 2 năm 2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 của Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm