Chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019(CT6) cho Công ty cổ phần công trình 6. Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cho Công ty cổ phần công trình 6. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Thông báo chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt danh sách Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý với ông Lại Thế Thiển Công ty cổ phần công trình 6 Công bố : Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý với ông Lại Thế Thiển
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Công ty cổ phần công trình công bố Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo tình hình tài chính, kết quả SXKD, lợi nhuận và Kế hoạch tài chính 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty cổ phần công trình công bố Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo tình hình tài chính, kết quả SXKD, lợi nhuận và Kế hoạch tài chính 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file...
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CPCT6 LẦN THỨ 32 NHIỆM KỲ 2015-2020 Trong hai ngày 26 và 27/3/2015 Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình 6 tiến hành tổ chức  Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 32 nhiệm kỳ 2015-2020, đây là một trong hai đảng bộ cơ sở tổ chức  Đại hội điểm của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt...