Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Quyết định nhân sự quản trị Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar Công ty cổ phần công trình 6 công bố quyết định nhân sự quản trị Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Bản tiếng Anh) Công ty cổ phần công trình 6 công bố bản tiếng Anh "Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán" . Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 của Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Nghhị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Nghị quyết HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần công trình 6 công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 , Biên bản Đại hội, Nghị quyết HĐQT phiên thứ nhất và Các quyết định của HĐQT bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, Nhà đầu tư quan...