Báo cáo quyết toán tài chính quý 2 năm 2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo quyết toán tài chính quý 2 năm 2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Quyết định nhân sự quản trị Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar Công ty cổ phần công trình 6 công bố quyết định nhân sự quản trị Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Bản tiếng Anh) Công ty cổ phần công trình 6 công bố bản tiếng Anh "Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán" . Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.