Báo cáo quyết toán tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo quyết toán tài chính riêng của Công ty mẹ quý 4 năm 2022". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyên tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo quyết toán tài chính quý 2 năm 2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo quyết toán tài chính quý 2 năm 2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm