Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thống báo thực hiện và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Thông báo và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông xem file tài liệu đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017.2022 số 06 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 số 06 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo quản trị bán niên năm 2021 của Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo quản trị bán niên năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Công ty cổ phần công trình 6 không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29 tháng 06 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29 tháng 06 năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm