Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần công trình 6 năm 2023 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm !
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Số 13 /NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : "Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2024". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar Công ty cổ phần công trình 6 chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Số 12 /NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 về việc "Thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần công trình 6 tại Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm...
Báo cáo quyết toán tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2023. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :