Báo cáo quyết toán tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo quyết toán tài chính Công ty Mẹ quý 3 năm 2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp lần 03 nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Quyết định nhân sự quản trị Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar Công ty cổ phần công trình 6 công bố quyết định nhân sự quản trị Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 37 nhiệm kỳ 2017-2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đòng quản trị phiên họp lần thứ 37 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán, Ý kiến ngoại trừ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 Công ty CP công trình 6 giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán , Ý kiến ngoại trừ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm