Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 2 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 2 năm 2023. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo quản trị Công ty cổ phần công trình 6 bán niên năm 2023 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo quản trị bán niên năm 2023". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Công văn giải trình với HNX việc chậm nộp Báo cáo tài chính dẫn đến việc HNX hạn chế giao dịch cổ phiếu CT6 Công ty cổ phần công trình 6 gửi Công văn giải trình với HNX việc chậm nộp Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 dẫn đến việc HNX quyết định hạn chế giao dịch cổ phiếu CT6. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 1 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo quyết toán tài chính riêng của Công ty mẹ quý 1 năm 2023. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyên tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.