Thông báo chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt danh sách Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 20108. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kè
Báo cáo quản trị năm 2018 Công ty CP công trình 6 công bố báo cáo quản trị năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo kết quả và thông báo giao dịch cổ phiếu CT6 của Ông Lại Thế Thiển Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Báo cáo kết quả giao dịch tháng 11 và Công bố giao dịch cổ phiếu tháng 12 cuẩ Cổ đông có liên quan : Lại Thế Thiển. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 14 nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 14 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo kết quả giao dịch tháng 7 của Ông Lại Thế Thiển UVHĐQT CT6. Công ty cổ phần công trình 6 nhận được và công bố Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Lại Thế Thiển. Chi tiết nội dung  theo file đính kèm: