Báo cáo tài chính riêng Công ty Mẹ đã kiểm toán năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm >
Báo cáo quyết toán tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo quyết toán tài chính riêng của Công ty mẹ quý 4 năm 2022". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyên tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6, số 05/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 5 nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Báo cáo quyết toán tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo quyết toán tài chính Công ty Mẹ quý 3 năm 2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm