Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2019. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty cổ phần công trình 6 gửi công văn số 71/CT6-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2019. Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 muộn nhất ngày 30/06/2019. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) đã kiểm toán năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt danh sách Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019