Báo cáo kết quả giao dịch tháng 7 của Ông Lại Thế Thiển UVHĐQT CT6. Công ty cổ phần công trình 6 nhận được và công bố Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Lại Thế Thiển. Chi tiết nội dung  theo file đính kèm:
Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Công ty cổ phần công trinh 6 Công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty lần 11 nhiệm kỳ 2017.2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Nghị quyết hội đồng quản trị lần 11 nhiệm kỳ 2017-2022". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo kiểm toán hợp nhất bản tiếng Anh năm 2017 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017"bản tiếng Anh. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo kiểm toán hợp nhất bản tiếng Anh năm 2016 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016" bản tiếng Anh. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo kiểm toán hợp nhất bản tiếng Anh năm 2015 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố 'Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015' bản tiếng Anh. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
123