Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lần 25 nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty Cổ phần công trình 6 Công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lần 25 nhiệm kỳ 2017-2022 Số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2020. Cổ đông , Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020" Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo chuyển sàn giao dịch và dự liệu đăng ký,lưu ký chứng khoán CT6. Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chuyển sàn giao dịch và dự liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CT6. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Nghị quyết Hội đổng quản trị công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/2020; Số 03/2020; Số 04/2020. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu CT6 trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Thông báo Hủy niêm yết cổ phiếu CT6 trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần công trình 6 Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần công trình 6. Cổ đông , Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :