Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 NQ-HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 10 NQ-HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Số 09 /NQ-HĐQT ngày 24/08/2023 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 24/08/2023. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 2 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 2 năm 2023. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo quản trị Công ty cổ phần công trình 6 bán niên năm 2023 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo quản trị bán niên năm 2023". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Công văn giải trình với HNX việc chậm nộp Báo cáo tài chính dẫn đến việc HNX hạn chế giao dịch cổ phiếu CT6 Công ty cổ phần công trình 6 gửi Công văn giải trình với HNX việc chậm nộp Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 dẫn đến việc HNX quyết định hạn chế giao dịch cổ phiếu CT6. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm