Công ty cổ phần công trình 6 công bố: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố : Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính riêng công ty mẹ Công ty CPCT6 Quý 3 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Thống báo thực hiện và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Thông báo và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông xem file tài liệu đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017.2022 số 06 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 số 06 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.