Giải trình chậm phát hành Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 Công ty cổ phần công trình 6 gửi công văn giải trình chậm phát hành Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần công trình 6 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Tài liệu tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024" Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024". Cổ đông xem file đính kèm tải và in tài liệu, đăng ký dự họp theo đúng quy định./.
Thông báo giao dịch cổ phiếu CT6 của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn. Công ty cổ phần công trình 6 nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm !
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Số 14 /NQ-HĐQT ngày 12/05/2024 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Nghị quyết hội đồng quản trị số 14 ngày 12 tháng 03 năm 2024. Nội dung chủ yếu triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thay đổi loại hình Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty cổ phần công trình 6. Công ty cổ phần công trình 6 thoái hết vốn đầu tư vào công ty con nên thay đổ loại hình Báo cáo tài chính Quý, Năm. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm: