Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lại Văn Quán - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Công ty CP công trình 6 công bố thông tin "Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020" Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020" Công ty cổ phần công trình 6 công bố "báo cáo tài chính quý 2 năm 2020". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Biên bản Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội.. . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp bất thường ngày 18 tháng 05 năm 2020 Công ty CP công trình 6 công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp bất thường ngày 18/05/2020 số 05/2020/NQ-HĐQT. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm