Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 14 nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 14 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018. Bản tiếng Anh Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 bản tiếng anh
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Thông báo thanh lý máy móc thiết bị thi công đường bộ Công ty Cổ phần Công trình 6 cần thanh lý một số máy móc thiết bị thi công đường bộ
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :