Thông báo ngày giao dịch đầu tiên và Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần công trình 6 trên sàn UPCOM Công ty cp công trình 6 thông báo : Ngày giao dịch đầu tiên và Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần công trình 6 trên sàn UPCOM (CT6 ). Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty cổ phần công trình 6 Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 : Công bố tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Thông báo chuyển sàn giao dịch và dự liệu đăng ký,lưu ký chứng khoán CT6. Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chuyển sàn giao dịch và dự liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CT6. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.Bản tiếng Anh Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính năm 2019 . Bàng tiếng Anh. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Nghị quyết Hội đổng quản trị công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/2020; Số 03/2020; Số 04/2020. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :