Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 2 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 2 năm 2023. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo quản trị Công ty cổ phần công trình 6 bán niên năm 2023 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo quản trị bán niên năm 2023". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo thường niên năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo thường niên năm 2022". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm