Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lại Văn Quán - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Công ty CP công trình 6 công bố thông tin "Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên và Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần công trình 6 trên sàn UPCOM Công ty cp công trình 6 thông báo : Ngày giao dịch đầu tiên và Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần công trình 6 trên sàn UPCOM (CT6 ). Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty cổ phần công trình 6 Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 : Công bố tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Thông báo chuyển sàn giao dịch và dự liệu đăng ký,lưu ký chứng khoán CT6. Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chuyển sàn giao dịch và dự liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CT6. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :