Báo cáo thường niên năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo thường niên năm 2022". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Quyết định nhân sự quản trị Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar Công ty cổ phần công trình 6 công bố quyết định nhân sự quản trị Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty cổ phần công trình 6 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông xem file đính kèm và tải tài liệu tại đây.
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 37 nhiệm kỳ 2017-2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đòng quản trị phiên họp lần thứ 37 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.