Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017.2022 số 04 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017.2022 số 04 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6, Công bố Báo cáo thường niên năm 2020. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017.2022 số 03/2021/NQ-HĐQT Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần 31 nhiệm kỳ 2017-2022. Số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6, Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần 31 nhiệm kỳ 2017-2022 số 02/2021/NQ-HĐQT  ngày 22 tháng 03 năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên và Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần công trình 6 trên sàn UPCOM Công ty cp công trình 6 thông báo : Ngày giao dịch đầu tiên và Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần công trình 6 trên sàn UPCOM (CT6 ). Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty cổ phần công trình 6 Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm