Thông báo chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt danh sách Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý với ông Lại Thế Thiển Công ty cổ phần công trình 6 Công bố : Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý với ông Lại Thế Thiển
Báo cáo quản trị năm 2018 Công ty CP công trình 6 công bố báo cáo quản trị năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quản trị bán niên năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo quản trị bán niên năm 2018. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính 1 năm 2018". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo kiểm toán hợp nhất bản tiếng Anh năm 2017 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017"bản tiếng Anh. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :