Báo cáo kết quả và thông báo giao dịch cổ phiếu CT6 của Ông Lại Thế Thiển Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Báo cáo kết quả giao dịch tháng 11 và Công bố giao dịch cổ phiếu tháng 12 cuẩ Cổ đông có liên quan : Lại Thế Thiển. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo kết quả giao dịch và Thông báo mua cổ phiếu của ông Lại Thế Thiển ngày 11.10.2018 Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Báo cáo kết quả và thông báo giao dịch cổ phiếu CT6 của ông Lại Thế Thiển ngày 11.10.2018. Cổ đông , nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo kết quả giao dịch và Thông báo mua cổ phiếu của ông Lại Thế Thiển Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Báo cáo kết quả và Thông báo mua cổ phiếu CT6 của thành viên Hội đồng quản trị Lại Thế Thiển. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lại Thế Thiển UVHĐQT CT6. Công ty cổ phần công trình 6 nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu CT6 của Ông Lại Thế Thiển. Chi tiết file đính kèm :
Báo cáo kết quả giao dịch tháng 7 của Ông Lại Thế Thiển UVHĐQT CT6. Công ty cổ phần công trình 6 nhận được và công bố Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Lại Thế Thiển. Chi tiết nội dung  theo file đính kèm:
Báo cáo kết quả tháng 02 và Thông báo giao dịch cổ phiếu tháng 03 năm 2018 của ông Lại Thế Thiển Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo kết quả tháng 02 và Thông báo giao dịch cổ phiếu tháng 03 năm 2018 của Ông Lại Thế Thiển