Nâng cấp cải tạo tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai  
Quay lại Bản in Yahoo

CHỦ ĐẦU TƯ:  BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT (RPMU)

 

1. Quy mô gói thầu:

-                Làm mới 62 cống các loại, trong đó làm mới 50 cống trên đoạn đường sắt nâng cấp và 12 cống trên đoạn cải tuyến.

-               Cải tạo nâng cấp khoảng 81km (Từ km144+750 đến km169+900 và từ km173+900 đến km230+000)

-               Cải tuyến khoảng 4km (Từ km169+900 đến km173+900)

-               Cải tạo, nâng cấp đặt thêm đường, kéo dài đường và nâng cấp kiến trúc tầng trên: 10 ga

-               Cải tạo, nâng cấp 09 đường ngang

-               Làm mới, nâng cấp cải tạo 47 cầu, trong đó làm mới 01 cầu trên đoạn cải tuyến, cải tạo nâng cấp 46 cầu yếu

-               Xử lý gia cố mái taluy 35 đoạn (Trong đó 24 đoạn trên đoạn đường sắt nâng cấp và 11 đoạn trên đoạn cải tuyến)

-               Xử lý nền đường phụt bùn, túi đá: 09 đoạn

-               Xử lý nền đường yếu tại các ga: 03 ga

-               Tại khu ga Văn Phú : Xây mới nhà ga Văn Phú, Nhà lưu trú, Nhà trực ban toa xe, Nhà sửa chữa toa xe, Nhà máy nổ, Trạm chỉnh bị đầu máy, Nhà gác ghi, ke cơ bản .

Xây rãnh dọc thoát nước: Rãnh định hình R40 đến R85: 3425m


2. Khối lượng chính:

- Đào bạt nền đường:                                                                                                    149.091 m3

- Tháo dỡ TV(TVBTK1, K3A, TVS, TVG, TVBT DƯL):                                                       116.338 thanh

- Tháo dỡ ray(P43, ray ngắn, ray hộ bánh):                                                                        12.094 thanh

- Làm lại nền đá lòng đường:                                                                                            85.250 mđ

- Lắp đặt TV (TVBT DƯL các loại):                                                                                   128.719 thanh

- Lắp đặt ray P50 L=25m:                                                                                               5446 thanh

- Bổ sung đá lát:                                                                                                           106.979 m3
            3. Tổng giá trị Công ty 6 thi công:   332.640.000.000
                                    ( Ba trăm ba mươi hai tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu đồng)
            4. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:                  2012
- Hoàn thành:                2015
            5. Một số hình ảnh:
Cập nhật: 02/01/2013
Lượt xem: 9800
Lên trên