Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Biên bản Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội.. . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp bất thường ngày 18 tháng 05 năm 2020 Công ty CP công trình 6 công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp bất thường ngày 18/05/2020 số 05/2020/NQ-HĐQT. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty cổ phần công trình 6 Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 : Công bố tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.Bản tiếng Anh Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính năm 2019 . Bàng tiếng Anh. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu CT6 trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Thông báo Hủy niêm yết cổ phiếu CT6 trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm