Báo cáo thường niên năm 2019. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo thường niên năm 2019". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Trả lời công văn số 379/SGDHN-QLNY của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hủy niêm yết CT6 Công ty cổ phần công trình 6 Trả lời văn bản số 379/SGDHN -QLNY về việc hủy niêm yết CT6. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 gửi văn bản Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cổ đông, nhà đầu tư quan tam xem file đính kèm
Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2019 sau kiểm toán . Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Tổng công ty đường sắt Việt Nam quyết định thay đổi Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần công trình 6 Tổng công ty đường sắt Việt Nam quyết định thay đổi Người đại diện phần vốn Nhà Nước tại Công ty cổ phần công trình 6. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và Đăng ký kinh doanh thay đôi lần thứ 11 của Công ty. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. và Đăng ký kinh doanh thay đỏi lần thứ 11 năm 2019