Báo cáo kết quả giao dịch và Thông báo mua cổ phiếu của ông Lại Thế Thiển Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Báo cáo kết quả và Thông báo mua cổ phiếu CT6 của thành viên Hội đồng quản trị Lại Thế Thiển. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018. Bản tiếng Anh Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 bản tiếng anh
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Thông báo thanh lý máy móc thiết bị thi công đường bộ Công ty Cổ phần Công trình 6 cần thanh lý một số máy móc thiết bị thi công đường bộ
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty lần 8 nhiệm kỳ 2017.2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết  hội đồng quản trị công ty lần 8 nhiệm kỳ 2017.2022. Cổ đông , Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm