Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lại Văn Quán - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Công ty CP công trình 6 công bố thông tin "Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020" Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 28 nhiệm kỳ 2017-2022 . Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 28 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020" Công ty cổ phần công trình 6 công bố "báo cáo tài chính quý 2 năm 2020". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lần 25 nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty Cổ phần công trình 6 Công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lần 25 nhiệm kỳ 2017-2022 Số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2020. Cổ đông , Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm: