Báo cáo thường niên năm 2019. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo thường niên năm 2019". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Trả lời công văn số 379/SGDHN-QLNY của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hủy niêm yết CT6 Công ty cổ phần công trình 6 Trả lời văn bản số 379/SGDHN -QLNY về việc hủy niêm yết CT6. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 gửi văn bản Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cổ đông, nhà đầu tư quan tam xem file đính kèm
Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2019 sau kiểm toán . Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận Thông báo chốt Danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội thường niên năm 2020 CT6 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Thông báo chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội thường niên năm 2020. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Công ty cổ phần công trình 6 gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội "Bảng tổng hợp thông tin về Quản trị Công ty" Công ty cổ phần công trình 6 Gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội "Bảng tổng hợp thông tin về Quản trị công ty". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm