Thông báo chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt danh sách Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý với ông Lại Thế Thiển Công ty cổ phần công trình 6 Công bố : Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý với ông Lại Thế Thiển
Bổ nhiệm ông Lương Bá Minh làm giám đốc Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, Nghị quyết HĐQT số 02/2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố quyết định Bổ nhiệm ông Lương Bá Minh làm Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, và Nghị quyết HĐQT số 02/2019
Ủy ban chứng khoán Nhà Nước Chấp thuận gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính năm 2019 cho CT6 Ủy ban chứng khoán Nhà nước Chấp thuận gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần công trình 6
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 20108. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kè
Báo cáo quản trị năm 2018 Công ty CP công trình 6 công bố báo cáo quản trị năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm