Ban Lãnh Đạo  
Quay lại Bản in Yahoo

Chủ tịch HĐQT
- Họ và tên: Phạm Văn Thúy

- Sinh ngày:
- Bằng cấp: 


 
Tổng Giám đốc điều hành:
- Họ và tên: Phan Thanh Ngọc
- Sinh ngày:
 

 Phó Tổng giám đốc điều hành:

- Họ và tên: Phạm Xuân Huy 

- Sinh ngày: 
- Bằng cấp: 

Phó tổng giám đốc điều hành:

- Họ và tên: Nguyễn Duy Dương

Phó tổng giám đốc điều hành:

- Họ và tên: Trịnh Văn Thụy 

- Sinh ngày: 12 tháng 07 năm 1974

- Bằng cấp: Kỹ sư

- Trường: Đại học giao thông vận tải

- Ngành: Xây dựng công trình

- Khóa học: 1992-1997

Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc điều hành:

- Họ và tên: Lương Bá Minh 

- Sinh ngày: 03 tháng 04 năm 1978

- Bằng cấp: Kỹ sư

- Trường: Đại học giao thông vận tải

- Ngành: Xây dựng cầu đường

- Khóa học: 1995-2000Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng:

- Họ và tên: Phan anh Tuấn 

- Sinh ngày: 22 tháng 2 năm 1970

- Bằng cấp: Cử nhân

- Trường: Đại học tài chính kế toán

- Ngành: Kế toán xây dựng cơ bản

- Khóa học: 1987 - 1991


Cập nhật: 16/04/2021
Lượt xem: 5699
Lên trên