Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính riêng công ty mẹ Công ty CPCT6 quý 2 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021. Công ty cổ phần công  trình 6 công bố Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính riêng công ty cổ phần công trình 6 quý 1 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Công ty cổ phần công trình 6 công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020" Công ty cổ phần công trình 6 công bố "báo cáo tài chính quý 2 năm 2020". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm