Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Số 15 /NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết HĐQT số 15 ngày 28/06/2024. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Phan Quốc Hiếu Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu CT6 của cổ đông nội bộ Phan Quốc Hiếu. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo thường niên năm 2023 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo thường niên năm 2023". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Giải trình chậm phát hành Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 Công ty cổ phần công trình 6 gửi công văn giải trình chậm phát hành Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm