Công ty cổ phần công trình 6 không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29 tháng 06 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29 tháng 06 năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017.2022 số 04 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017.2022 số 04 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020. Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán  và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Công ty cổ phần công trình 6 công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt Danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần 31 nhiệm kỳ 2017-2022. Số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6, Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần 31 nhiệm kỳ 2017-2022 số 02/2021/NQ-HĐQT  ngày 22 tháng 03 năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.