Công văn giải trình với HNX việc chậm nộp Báo cáo tài chính dẫn đến việc HNX hạn chế giao dịch cổ phiếu CT6 Công ty cổ phần công trình 6 gửi Công văn giải trình với HNX việc chậm nộp Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 dẫn đến việc HNX quyết định hạn chế giao dịch cổ phiếu CT6. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý 1 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo quyết toán tài chính riêng của Công ty mẹ quý 1 năm 2023. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Quyết định về việc đưa cổ phiếu CT6 vào diện hạn chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa cổ phiếu CT6 vào hạn chế giao dịch do chưa kiểm toán được Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Báo cáo thường niên năm 2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo thường niên năm 2022". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm