Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 NQ-HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 10 NQ-HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Số 09 /NQ-HĐQT ngày 24/08/2023 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 24/08/2023. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6 Số 06/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6, số 05/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 5 nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp lần 03 nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.