Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính riêng công ty mẹ Công ty CPCT6 quý 2 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quản trị bán niên năm 2021 của Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo quản trị bán niên năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Thông báo tạm ngừng và hạn chế giao dịch cổ phiếu CT6 của HNX Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19. Công ty cổ phần công trình 6 chưa thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có thông báo tạm dừng và giao dịch hạn chế cổ phiếu của CT6. Công ty CP công...
Công ty cổ phần công trình 6 không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29 tháng 06 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29 tháng 06 năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm