Công ty cổ phần công trình 6 không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29 tháng 06 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29 tháng 06 năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021. Công ty cổ phần công  trình 6 công bố Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính riêng công ty cổ phần công trình 6 quý 1 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6, Công bố Báo cáo thường niên năm 2020. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 gửi công văn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm