Công văn giải trình với HNX việc chậm nộp Báo cáo tài chính dẫn đến việc HNX hạn chế giao dịch cổ phiếu CT6 Công ty cổ phần công trình 6 gửi Công văn giải trình với HNX việc chậm nộp Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 dẫn đến việc HNX quyết định hạn chế giao dịch cổ phiếu CT6. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Quyết định về việc đưa cổ phiếu CT6 vào diện hạn chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa cổ phiếu CT6 vào hạn chế giao dịch do chưa kiểm toán được Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên và Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần công trình 6 trên sàn UPCOM Công ty cp công trình 6 thông báo : Ngày giao dịch đầu tiên và Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần công trình 6 trên sàn UPCOM (CT6 ). Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu CT6 trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Thông báo Hủy niêm yết cổ phiếu CT6 trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty cổ phần công trình 6 gửi công văn số 71/CT6-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2019. Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 muộn nhất ngày 30/06/2019. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Giải trình nguyên nhân tình trạng chứng khoán CT6 bị kiểm soát Công ty cổ phần công trình 6, Công bố công văn giải trình nguyên nhân tình trạng chứng khoán CT6 bị kiểm soát. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm: