Thông báo và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo thường niên năm 2019. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo thường niên năm 2019". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính Bán niên năm 2019 đã kiểm toán Công ty cổ phần công trình 6 công bố " Báo cáo tài chính bán niên năm  2019 đã kiểm toán ". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2017. Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2017. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Thông báomời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Công ty công trình 6 công bố thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Cổ đông , Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
12