Báo cáo thường niên năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo thường niên năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu CT6 ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu CT6 ra khỏi diện hạn chế giao dịch.
Quý cổ đông quan tâm xem File đính kèm.
Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính riêng công ty mẹ Công ty CPCT6 Quý 3 năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.