Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Nghhị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Nghị quyết HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần công trình 6 công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 , Biên bản Đại hội, Nghị quyết HĐQT phiên thứ nhất và Các quyết định của HĐQT bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ 2022-2027. Cổ đông, Nhà đầu tư quan...
Thống báo thực hiện và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Thông báo và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông xem file tài liệu đính kèm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16 tháng 03 năm 2021. Cổ  đông quan tâm xem file đính...
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Biên bản Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội.. . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
123