Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 Số 15 /NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết HĐQT số 15 ngày 28/06/2024. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần công trình 6 năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Tài liệu tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024" Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024". Cổ đông xem file đính kèm tải và in tài liệu, đăng ký dự họp theo đúng quy định./.
Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CT6 của cổ đông lớn và người có liên quan Công ty cổ phần công trình 6 nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người có liên quan. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm