Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 2 năm 2015. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị  lần 2 năm 2015.Cổ đông , nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm