Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty cổ phần công trình 6 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông xem file đính kèm và tải tài liệu tại đây.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16 tháng 03 năm 2021. Cổ  đông quan tâm xem file đính...
Chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019(CT6) cho Công ty cổ phần công trình 6. Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cho Công ty cổ phần công trình 6. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Thông báo chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo chốt danh sách Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019