Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán, Ý kiến ngoại trừ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021  
Quay lại Bản in Yahoo
Cập nhật: 23/03/2022
Lượt xem: 3861
Lên trên