Thông báo và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần công trình 6 thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021. Công ty cổ phần công  trình 6 công bố Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017.2022 số 03/2021/NQ-HĐQT Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Biên bản Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội.. . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp bất thường ngày 18 tháng 05 năm 2020 Công ty CP công trình 6 công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp bất thường ngày 18/05/2020 số 05/2020/NQ-HĐQT. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty cổ phần công trình 6 Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm