Công trình: Thi công đường sắt ga Lán Tháp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt khổ 1000mm Vàng Danh- Cảng Điền Công- Tỉnh Quảng Ninh  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô gói thầu:

2. Khối lượng chính:

- Đắp nền đường K95:                                                                                                   18.660,73m3

- Trát vữa XM M100 dày 2cm:                                                                                        1.556,02m2

- Ván khuôn rãnh đúc sẵn:                                                                                              1.873,30m2

- Lắp đặt tấm rãnh:                                                                                                        715 tấm

- Tháo dỡ ray P43, L=12,5m:                                                                                          12 thanh

- Tháo dỡ TVBT:                                                                                                            133 thanh

- Tháo dỡ TVG ghi:                                                                                                        56 thanh

- Lắp đặt TVG đường ga:                                                                                              34 thanh

- Lắp đặt TV K3A+PKĐH:                                                                                               39 thanh

- Nâng giật chèn đường:                                                                                                2.705 tà vẹt

- Ke chỉnh tà vẹt:                                                                                                           2.705m

- Làm vai đá đường sắt:                                                                                                            3.515m

- Bổ sung đá ba lát đường, ghi:                                                                                     1.403m3

- Đá ba lát cho đường mới, ghi mới                                                                               2.472m3

3. Tổng giá trị gói thầu:                        21.995.396.000 đồng

(Hai mươi mốt tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn)

4. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:                                                                                                                  2010

- Hoàn thành:                                                                                                                2011

Cập nhật: 23/07/2014
Lượt xem: 5105
Lên trên