Thi công gói thầu xây lắp VNR- WB4-11- Xây dựng 06 hạng mục cống (01 cống tròn D=1,5m và 05 cống hộp chiều dài từ 6 đến 12m) và cải tạo 07 hạng mục đường với tổng chiều dài 4660m  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô gói thầu:

                        - Cải tạo đường sắt

2. Khối lượng chính:

                        - Đào bạt:                                                                     11.265,44m3

                        - Đào đất móng:                                                                        8.092,04m3

                        - Đào cấp:                                                                     972,43m3

                        - Đào đất sau xây:                                                         3.189,11m3

                        - Đắp đất cạp:                                                               2.234,3m3

                        - Đá dăm 1x2 đệm móng:                                              2.328,43m3

                        - Đá dăm 4x6:                                                               2.365,42m3

                        - Đá hộc xây:                                                                4.338,69m3

                        - Đá hộc lát khan:                                                          9.211,21

3. Tổng giá trị gói thầu:                        18.832.805.799 đồng

(Bằng chữ: Mười tám tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu,

Tám trăm linh năm nghìn, bảy trăm chín chín đồng)

4. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:                                                                              3/2009

- Hoàn thành:                                                                            12/2009

Cập nhật: 10/07/2014
Lượt xem: 4631
Lên trên