Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2013  
Quay lại Bản in Yahoo

CÔNG TY

CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

Số:        /NQ-HNNLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Công trình 6 năm 2013

 

Căn cứ Luật Công đoàn, Luật Doanh nghiệp năm 2005, Quy chế dân chủ ở Công ty CP ban hành kèm theo Nghị định số 87/2007 ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở Công ty Cổ phần;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 32/2007/TT – BLĐTBXH – TLĐLĐVN ngày 31/12/2007 của Bộ lao động thương binh xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị người lao động trong Công ty CP;

          Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công trình 6;

          Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty CPCT6 năm 2013 họp tại Hội trường Công ty CPCT 6 – Tổ 36, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ngày 09 tháng 4 năm 2013, gồm: 70 Đại biểu chính thức đại diện cho 390 CBCNV Công ty;

Hội nghị được vinh dự đón các đồng chí Đại biểu lãnh đạo ĐSVN và Công đoàn ĐSVN đến dự và phát biểu ý kiến; sau khi nghe các báo cáo, tham luận tại Hội nghị,

QUYẾT NGHỊ

1.     Thông qua các báo cáo tại Hội nghị, bao gồm:

1.1   Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

1.2   Báo cáo công khai tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;

1.3   Báo cáo thu chi quỹ xã hội năm 2012, phương án thu năm 2013;

1.4   Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động ở các đơn vị và tổng hợp các kiến nghị;

2.     Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc đã trả lời các kiến nghị và đã được Hội nghị thống nhất thông qua (chi tiết có văn bản kèm theo).

3.     Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2013 như sau:

-         Giá trị sản lượng:                 364 tỷ đồng;

-         Tổng Doanh thu:                  330 tỷ đồng;

-         Lợi nhuận trước Thuế:         18 tỷ đồng;

-         Thu nhập người lao động:    7.500.000 đ/người/tháng;

-         Cổ tức:                                 15%;

-         Thực hiện đúng đủ các chế độ đối với người lao động;

-         Phối hợp với các Đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2013;

-         Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu.

4.     Hội nghị thông qua cam kết thi đua năm 2013.

5.     Hội nghị công bố các Quyết định khen thưởng của Chuyên môn, Công đoàn năm 2012.

6.     Hội nghị thống nhất những kiến nghị đối với Đường Sắt Việt Nam (có văn bản kèm theo).

7.     Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCNV Công ty khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm để thực hiện những mục tiêu trong năm 2013.

Nghị quyết này đã được Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Công trình 6 thông qua ngày lúc 11 giờ 50 phút ngày 09 tháng 4 năm 2013.

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

                  Chủ tịch

 

                   Đã ký

 

 

              Tô Văn Tuyền       

 

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

 

Đã ký

 

 

Lại văn Quán

Nơi nhận:

-          ĐSVN (b/c);

-          CĐ ĐSVN (b/c);

-          Đ/Ủy Công ty (b/c);

-          Ban TGĐ (ph/h);

-          CĐ, ĐTN (ph/h);

-          Các Đvị, phòng ban (t/h);

-         Lưu: CĐ, TCHC.

 

Cập nhật: 18/04/2013
Lượt xem: 12017
Lên trên